www.parkovaniepartizanske.sk

Rezidentská forma parkovania

Na začiatok
 • OBYVATEĽ
  • rezidentská karta - obyvateľ (RK-O) - umožňuje bezúhradové parkovanie v pracovných dňoch (PO-PIA) v čase regulácie od 7:00 do 16:00 hod. pre obyvateľov s trvalým pobytom v MPZ . Vlastník RK-O môže parkovať kdekoľvek v celom rezidentskom pásme, na ktoré mu bola karta vydaná za jednorazový, značne cenovo zvýhodnený ročný poplatok. Na parkovacích miestach na námestí SNP pred budovou Mestského úradu, budovou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a na parkovisku pred železničnou stanicou na ul. Gen. Svobodu budú môcť parkovať len vodiči s návštevníckym spôsobom úhrady parkovného. Rezidentské parkovacie karty na týchto miestach nebudú akceptované. Ceny rezidentských kariet – obyvateľ sa progresívne menia s počtom vydaných rezidentných kariet na jednu bytovú jednotku. Karta je platná na dobu jedného roka. Na vydanie rezidentskej karty – obyvateľ, je nutné vyplniť žiadosť online alebo písomne ju doručiť na Mestský Úrad Partizánske, Námestie SNP 212/4, Partizánske.
 • PODNIKATEĽ
  • rezidentská karta - podnikateľ (RK-P) umožňuje bezúhradové parkovanie v pracovných dňoch (PO-PIA) v čase regulácie od 7:00 do 16:00 hod. pre podnikateľa so sídlom resp. prevádzkou v MPZ . Vlastník RK-P môže parkovať kdekoľvek v celom rezidentskom pásme, na ktoré mu bola karta vydaná za jednorazový ročný poplatok. Na parkovacích miestach na námestí SNP pred budovou Mestského úradu, budovou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a na parkovisku pred železničnou stanicou na ul. Gen. Svobodu budú môcť parkovať len vodiči s návštevníckym spôsobom úhrady parkovného. Rezidentské parkovacie karty na týchto miestach nebudú akceptované. Karta je platná na dobu jedného roka. Na vydanie rezidentskej karty – podnikateľ, je nutné vyplniť žiadosť online alebo písomne ju doručiť na Mestský Úrad Partizánske, Námestie SNP 212/4, Partizánske.
 • NÁVŠTEVA
  • rezidentská karta - návšteva (RK-N) umožňuje bezúhradové parkovanie v pracovných dňoch (PO-PIA) v čase regulácie od 7:00 do 16:00 hod. pre návštevu obyvateľov s trvalým pobytom v MPZ. Vlastník RK-N môže parkovať kdekoľvek v celom rezidentskom pásme, na ktoré mu bola karta vydaná za jednorazový poplatok. Na parkovacích miestach na námestí SNP pred budovou Mestského úradu, budovou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a na parkovisku pred železničnou stanicou na ul. Gen. Svobodu budú môcť parkovať len vodiči s návštevníckym spôsobom úhrady parkovného. Rezidentské parkovacie karty na týchto miestach nebudú akceptované. Karta je platná na dobu 7 kalendárnych dní. Na vydanie rezidentskej karty – návšteva, je nutné vyplniť žiadosť online alebo písomne ju doručiť na Mestský Úrad Partizánske, Námestie SNP 212/4, Partizánske.
 • ABONENT / ABONENT 6
  • rezidentská karta - abonent (RK-A) a abonent 6 mesačná (RK-A-6) umožňuje bezúhradové parkovanie v pracovných dňoch (PO-PIA) v čase regulácie od 7:00 do 16:00 hod. v mestskej parkovacej zóne. Vlastník RK-A môže parkovať kdekoľvek v celom rezidentskom pásme, na ktoré mu bola karta vydaná za jednorazový ročný (RK-A) alebo 6 mesačný (RK-A-6) poplatok. Na parkovacích miestach na námestí SNP pred budovou Mestského úradu, budovou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a na parkovisku pred železničnou stanicou na ul. Gen. Svobodu budú môcť parkovať len vodiči s návštevníckym spôsobom úhrady parkovného. Rezidentské parkovacie karty na týchto miestach nebudú akceptované. Na vydanie rezidentskej karty – abonent, je nutné vyplniť žiadosť online alebo písomne ju doručiť na Mestský Úrad Partizánske, Námestie SNP 212/4, Partizánske.
 • OSOBITNÁ PARKOVACIA KARTA - OPK
  • Mesto Partizánske môže z dôvodu osobitného zreteľa a všeobecného záujmu vyhradiť obyvateľovi, podnikateľovi, subjektu verejnej správy, resp. neziskovej organizácii (nadácia, občianske združenie a pod.) vyhradené parkovacie miesto. Záujemca o vyhradené parkovacie miesto požiada o vydanie osobitnej parkovacej karty písomne alebo online.
   Splnenie osobitného zreteľa, alebo všeobecného záujmu bude na základe predloženej žiadosti na svojom rokovaní posudzovať Mestská rada v Partizánskom.

Podmienky na získanie rezidentskej karty

Na začiatok

 • Rezidentská karta - obyvateľ

  O rezidentskú kartu pre obyvateľa môže požiadať občan s trvalým pobytom na ulici, resp. jej časti, ktorá je súčasťou mestskej parkovacej zóny. Takýto občan (fyzická osoba - nepodnikateľ) nemôže mať žiadne dlhy voči mestu ani správcovi mestských nájomných bytov, zároveň:

  je vlastníkom, resp. držiteľom motorového vozidla, alebo

  vykonáva závislú činnosť v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom pomere, v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu, alebo v inom pracovnoprávnom vzťahu u zamestnávateľa a má oprávnenie používať firemné vozidlo i na súkromné účely, alebo

  vykonáva funkciu štatutárneho orgánu a má oprávnenie používať firemné vozidlo i na súkromné účely.

  Občan vyplní online žiadosť alebo písomnú žiadosť prinesie na MsÚ. K žiadosti je povinný predložiť:

  • veľký technický preukaz vozidla (Osvedčenie o evidencii vozidla časť II), v ktorom je žiadateľ uvedený ako vlastník, resp. držiteľ vozidla v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov; pričom evidenčné číslo vozidla (ďalej len EČV) bude vyznačené na RK-O alebo
  • veľký technický preukaz vozidla (Osvedčenie o evidencii vozidla časť II),  ktorom je ako vlastník, resp. držiteľ vozidla uvedená PO, alebo FO podnikateľ, ktorá má v zmysle živnostenského registra oprávnenie poskytovať služby operatívneho leasingu a s ktorou má žiadateľ uzatvorenú zmluvu o poskytovaní operatívneho leasingu. Existenciu nároku na vydanie RK – O žiadateľ preukáže uzatvorenou Zmluvou o operatívnom leasingu alebo
  • veľký technický preukaz vozidla (Osvedčenie o evidencii vozidla časť II), v ktorom je ako vlastník, alebo jeho držiteľ v technickom preukaze vozidla uvedená PO, alebo FO podnikateľ, u ktorej žiadateľ vykonáva závislú činnosť v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu, alebo v inom pracovnoprávnom vzťahu. Existenciu nároku na vydanie RK-O žiadateľ preukáže potvrdením vydaným zamestnávateľom o tom, že je oprávnený používať vozidlo na súkromné účely alebo
  • veľký technický preukaz vozidla (Osvedčenie o evidencii vozidla časť II), v ktorom je ako vlastník, alebo jeho držiteľ v technickom preukaze vozidla uvedená PO, u ktorej žiadateľ vykonáva funkciu štatutárneho orgánu. Existenciu nároku na vydanie RK-O žiadateľ preukáže listinou, resp. si ju prevádzkovateľ overí prostredníctvom informačných systémov verejnej správy

  O vydanie RK-O môže požiadať aj obyvateľ mesta, ktorý má ako TP zapísané iba mesto Partizánske bez uvedenia konkrétnej adresy a býva v MPZ, k žiadosti musí predložiť:

  • súhlas vlastníka bytovej jednotky, pretože tento stráca nárok na vydanie RK súhlas s vydaním potvrdí majiteľ svoji podpisom (príloha č. 7 Prevádzkového poriadku)
  • nájomnú zmluvu
  • veľký technický preukaz vozidla (Osvedčenie o evidencii vozidla časť II), v ktorom je žiadateľ uvedený ako vlastník, resp. držiteľ vozidla 

  O takejto žiadosti rozhoduje Mestská rada.

  Počet kariet na bytovú jednotku je obmedzený. Ak rovnaké podmienky na vydane RK-O v jednej bytovej jednotke spĺňa viac osôb, kritériom na určenie poradia je poradie doručenia žiadosti o vydanie RK-O.

  V prípade prevodu vlastníctva k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v MPZ Partizánske a začatí konania o povolení vkladu nehnuteľnosti na príslušnej správe katastra, môže budúci vlastník nehnuteľnosti, po preukázaní podania návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, požiadať o vydanie RK-O za príslušný poplatok podľa platného cenníka. Takto vydaná RK-O je platná 90 dní. Po skončení platnosti bez preukázania trvalého pobytu bude automaticky zrušená, bez nároku na vrátenie poplatku. Po preukázaní trvalého pobytu na predmetnej nehnuteľnosti, bude predĺžená platnosť RK-O, ktorá bude platná jeden technický rok (12 po sebe idúcich mesiacov, napr. február – január) od pôvodnej platnosti bez dodatočných poplatkov.

 • Rezidentská karta - podnikateľ

  O rezidentskú kartu pre podnikateľa môže požiadať podnikateľský subjekt, ktorý má sídlo, resp. miesto prevádzky v mestskej parkovacej zóne a zároveň je vlastníkom, resp. držiteľom motorového vozidla. Tento podnikateľský subjekt nemôže mať záväzky po splatnosti voči Mestu Partizánske. V prípade nájomcov mestských nebytových priestorov nesmie mať podnikateľský subjekt záväzky po splatnosti voči správcovi mestského nebytového fondu.

  K vyplnenej online žiadosti alebo písomnej žiadosti je potrebné predložiť:

  1. živnostenský list alebo výpis z Obchodného registra, resp. iný doklad, ktorým je možné preukázať podnikateľskú činnosť a z predloženého dokladu je zrejmé sídlo a miesto prevádzky,
  2. veľký technický preukaz vozidla, v ktorom je žiadateľ uvedený ako :
   • vlastník, resp. držiteľ vozidla v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
   • ako vlastník, resp. držiteľ vozidla uvedená PO alebo FO podnikateľ, ktorá má v zmysle živnostenského registra oprávnenie poskytovať služby operatívneho leasingu, a s ktorou má žiadateľ uzatvorenú zmluvu o poskytovaní operatívneho leasingu. Existenciu nároku na vydanie RK-P žiadateľ preukáže uzatvorenou Zmluvou o operatívnom leasingu.
   • fyzická osoba, ak je žiadateľom rovnaká fyzická osoba ako podnikateľ, za podmienky, že danej fyzickej osobe nie je vydaná iná RK. Existenciu nároku na vydanie RK-P žiadateľ preukáže Čestným prehlásením, že vozidlo využíva v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti. V prípade, že bude žiadateľovi vydaná iná RK viažuca sa na sídlo, alebo miesto podnikania, RK-P vydaná na základe skutočnosti, že FO podnikateľ využíva automobil v súkromnom vlastníctve, stratí platnosť.
   • subjekt verejnej správy, ktorý má miesto pracoviska v MPZ Partizánske. Pri výdaji tejto RK-P je žiadateľ povinný predložiť veľký technický preukaz vozidla, v ktorom je žiadateľ uvedený ako vlastník, resp. držiteľ vozidla v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • Rezidentská karta - návšteva

  RK-N môže byť vydaná obyvateľovi (fyzickej osobe - nepodnikateľovi) s trvalým pobytom v MPZ Partizánske. Žiadateľ povinný predložiť údaj o evidenčnom čísle vozidla, pre ktoré bude RK-N vydaná.

  Platnosť RK-N je 7 kalendárnych dní.

  RK-N môže byť vydaná za jeden kalendárny rok maximálne 6 - krát na bytovú jednotku.

  RK-N môže byť vydaná aj pre bytové spoločenstvo spravujúce bytové domy v MPZ Partizánske. Žiadať môže iba zástupca bytového spoločenstva. Podmienkou vydanie RK-N pre bytové spoločenstvo je preukázanie udržiavacích, stavebných a iných prác spojených s prevádzkou bytového domu nachádzajúceho sa v MPZ Partizánske. V prípade vydania RK-N pre účely bytového spoločenstva je počet RK-N neobmedzený.

 • Rezidentská karta - abonent

  O rezidentskú kartu abonent môže požiadať občan ktorý nemá záväzky po splatnosti voči mestu Partizánske

  Abonent vyplní online žiadosť alebo písomnú žiadosť prinesie na MsÚ. Povinnou prílohou je veľký technický preukaz

 • Osobitná parkovacia karta - OPK

  Mesto Partizánske môže z dôvodu osobitného zreteľa a všeobecného záujmu vyhradiť obyvateľovi, podnikateľovi, subjektu verejnej správy, resp. neziskovej organizácii (nadácia, občianske združenie a pod.) vyhradené parkovacie miesto. Záujemca o vyhradené parkovacie miesto požiada o vydanie osobitnej parkovacej karty písomne alebo online.
  Podmienky pre podanie žiadosti:

  • trvalý pobyt v MPZ Partizánske, sídlo resp. miesto prevádzky v MPZ Partizánske,
  • vlastník alebo držiteľ motorového vozidla,
  • veľký technický preukaz vozidla (Osvedčenie o evidencii vozidla časť II), na ktoré sa požaduje vydať osobitná parkovacia karta,
  • situačný nákres lokality s vykreslením vyznačeného parkovacieho miesta s označením požadovaného miesta
  Splnenie osobitného zreteľa, alebo všeobecného záujmu bude na základe predloženej žiadosti na svojom rokovaní posudzovať Mestská rada v Partizánskom. Na vyhradenie parkovacieho miesta nie je právny nárok.

VZN - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Partizánske č. 3/2019