www.parkovaniepartizanske.sk

Rezidentská forma parkovania

Na začiatok
 • OBYVATEĽ
  • rezidentská karta - obyvateľ (RK-O) - umožňuje bezúhradové parkovanie v pracovných dňoch (PO-PIA) v čase regulácie od 7:00 do 16:00 hod. pre obyvateľov s trvalým pobytom v MPZ . Vlastník RK-O môže parkovať kdekoľvek v celom rezidentskom pásme, na ktoré mu bola karta vydaná za jednorazový, značne cenovo zvýhodnený ročný poplatok. Na parkovacích miestach na námestí SNP pred budovou Mestského úradu, budovou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a na parkovisku pred železničnou stanicou na ul. Gen. Svobodu budú môcť parkovať len vodiči s návštevníckym spôsobom úhrady parkovného. Rezidentské parkovacie karty na týchto miestach nebudú akceptované. Ulica Rudolfa Jašíka, parkovanie za budovou Okresného úradu je riešené špeciálnym režimom v správe Technických služieb mesta Partizánske. Rezidentské parkovacie karty na tomto parkovisku nebudú akceptované. Ceny rezidentských kariet – obyvateľ sa progresívne menia s počtom vydaných rezidentných kariet na jednu bytovú jednotku. Karta je platná na dobu jedného roka. Na vydanie rezidentskej karty – obyvateľ, je nutné vyplniť žiadosť online alebo písomne ju doručiť na Mestský Úrad Partizánske, Námestie SNP 212/4, Partizánske.
 • PODNIKATEĽ
  • rezidentská karta - podnikateľ (RK-P) umožňuje bezúhradové parkovanie v pracovných dňoch (PO-PIA) v čase regulácie od 7:00 do 16:00 hod. pre podnikateľa so sídlom resp. prevádzkou v MPZ . Vlastník RK-P môže parkovať kdekoľvek v celom rezidentskom pásme, na ktoré mu bola karta vydaná za jednorazový ročný poplatok. Na parkovacích miestach na námestí SNP pred budovou Mestského úradu, budovou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a na parkovisku pred železničnou stanicou na ul. Gen. Svobodu budú môcť parkovať len vodiči s návštevníckym spôsobom úhrady parkovného. Rezidentské parkovacie karty na týchto miestach nebudú akceptované. Ulica Rudolfa Jašíka, parkovanie za budovou Okresného úradu je riešené špeciálnym režimom v správe Technických služieb mesta Partizánske. Rezidentské parkovacie karty na tomto parkovisku nebudú akceptované. Karta je platná na dobu jedného roka. Na vydanie rezidentskej karty – podnikateľ, je nutné vyplniť žiadosť online alebo písomne ju doručiť na Mestský Úrad Partizánske, Námestie SNP 212/4, Partizánske.
 • NÁVŠTEVA
  • rezidentská karta - návšteva (RK-N) umožňuje bezúhradové parkovanie v pracovných dňoch (PO-PIA) v čase regulácie od 7:00 do 16:00 hod. pre návštevu obyvateľov s trvalým pobytom v MPZ. Vlastník RK-N môže parkovať kdekoľvek v celom rezidentskom pásme, na ktoré mu bola karta vydaná za jednorazový poplatok. Na parkovacích miestach na námestí SNP pred budovou Mestského úradu, budovou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a na parkovisku pred železničnou stanicou na ul. Gen. Svobodu budú môcť parkovať len vodiči s návštevníckym spôsobom úhrady parkovného. Rezidentské parkovacie karty na týchto miestach nebudú akceptované. Ulica Rudolfa Jašíka, parkovanie za budovou Okresného úradu je riešené špeciálnym režimom v správe Technických služieb mesta Partizánske. Rezidentské parkovacie karty na tomto parkovisku nebudú akceptované. Karta je platná na dobu 7 kalendárnych dní. Na vydanie rezidentskej karty – návšteva, je nutné vyplniť žiadosť online alebo písomne ju doručiť na Mestský Úrad Partizánske, Námestie SNP 212/4, Partizánske.
 • ABONENT / ABONENT 6
  • rezidentská karta - abonent (RK-A) a abonent 6 mesačná (RK-A-6) umožňuje bezúhradové parkovanie v pracovných dňoch (PO-PIA) v čase regulácie od 7:00 do 16:00 hod. v mestskej parkovacej zóne. Vlastník RK-A môže parkovať kdekoľvek v celom rezidentskom pásme, na ktoré mu bola karta vydaná za jednorazový ročný (RK-A) alebo 6 mesačný (RK-A-6) poplatok. Na parkovacích miestach na námestí SNP pred budovou Mestského úradu, budovou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a na parkovisku pred železničnou stanicou na ul. Gen. Svobodu budú môcť parkovať len vodiči s návštevníckym spôsobom úhrady parkovného. Rezidentské parkovacie karty na týchto miestach nebudú akceptované. Ulica Rudolfa Jašíka, parkovanie za budovou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je riešené špeciálnym režimom v správe Technických služieb mesta Partizánske. Rezidentské parkovacie karty na tomto parkovisku nebudú akceptované. Na vydanie rezidentskej karty – abonent, je nutné vyplniť žiadosť online alebo písomne ju doručiť na Mestský Úrad Partizánske, Námestie SNP 212/4, Partizánske.

Podmienky na získanie rezidentskej karty

Na začiatok

 • Rezidentská karta - obyvateľ

  O rezidentskú kartu pre obyvateľa môže požiadať občan s trvalým pobytom na ulici, resp. jej časti, ktorá je súčasťou mestskej parkovacej zóny. Takýto občan musí byť zároveň vlastníkom alebo držiteľom motorového vozidla a nemôže mať žiadne dlhy voči mestu ani správcovi mestských nájomných bytov.

  Občan vyplní online žiadosť alebo písomnú žiadosť prinesie na MsÚ. K žiadosti je povinný predložiť :

  • veľký technický preukaz vozidla (Osvedčenie o evidencii vozidla časť II), v ktorom je žiadateľ uvedený ako vlastník, resp. držiteľ vozidla v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov; pričom evidenčné číslo vozidla (ďalej len EČV) bude vyznačené na RK-O alebo
  • veľký technický preukaz vozidla (Osvedčenie o evidencii vozidla časť II), v ktorom je ako vlastník, resp. držiteľ vozidla uvedená PO, alebo FO podnikateľ, ktorá má v zmysle živnostenského registra oprávnenie poskytovať služby operatívneho leasingu a s ktorou má žiadateľ uzatvorenú zmluvu o poskytovaní operatívneho leasingu. Existenciu nároku na vydanie RK – O žiadateľ preukáže uzatvorenou Zmluvou o operatívnom leasingu alebo
  • nájomnú zmluvu na bytovú jednotku v MPZ Partizánske, v ktorej bude uvedený žiadateľ ako nájomca v prípade, ak má žiadateľ trvalý pobyt zapísaný iba mesto Partizánske. Súhlas s vydaním RK-O potvrdí majiteľ bytovej jednotky (prenajímateľ) svojím podpisom.

  Počet kariet na bytovú jednotku je obmedzený na 3 ks. Ak rovnaké podmienky na vydane RK-O v jednej bytovej jednotke spĺňa viac osôb, kritériom na určenie poradia je poradie doručenia žiadosti o vydanie RK-O.

  V prípade prevodu vlastníctva k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v MPZ Partizánske a začatí konania o povolení vkladu nehnuteľnosti na príslušnej správe katastra, môže budúci vlastník nehnuteľnosti, po preukázaní podania návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, požiadať o vydanie RK-O za príslušný poplatok podľa platného cenníka. Takto vydaná RK-O je platná 90 dní. Po skončení platnosti bez preukázania trvalého pobytu bude automaticky zrušená, bez nároku na vrátenie poplatku. Po preukázaní trvalého pobytu na predmetnej nehnuteľnosti, bude predĺžená platnosť RK-O, ktorá bude platná jeden technický rok (12 po sebe idúcich mesiacov, napr. február – január) od pôvodnej platnosti bez dodatočných poplatkov.

 • Rezidentská karta - podnikateľ

  O rezidentskú kartu pre podnikateľa môže požiadať podnikateľský subjekt, ktorý má sídlo, resp. miesto prevádzky v mestskej parkovacej zóne a zároveň je vlastníkom, resp. držiteľom motorového vozidla. Tento podnikateľský subjekt nemôže mať záväzky po splatnosti voči Mestu Partizánske. V prípade nájomcov mestských nebytových priestorov nesmie mať podnikateľský subjekt záväzky po splatnosti voči správcovi mestského nebytového fondu.

  K vyplnenej online žiadosti alebo písomnej žiadosti je potrebné predložiť:

  1. živnostenský list alebo výpis z Obchodného registra, resp. iný doklad, ktorým je možné preukázať podnikateľskú činnosť a z predloženého dokladu je zrejmé sídlo a miesto prevádzky,
  2. veľký technický preukaz vozidla, v ktorom je žiadateľ uvedený ako :
   • vlastník, resp. držiteľ vozidla v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
   • ako vlastník, resp. držiteľ vozidla uvedená PO alebo FO podnikateľ, ktorá má v zmysle živnostenského registra oprávnenie poskytovať služby operatívneho leasingu, a s ktorou má žiadateľ uzatvorenú zmluvu o poskytovaní operatívneho leasingu. Existenciu nároku na vydanie RK-P žiadateľ preukáže uzatvorenou Zmluvou o operatívnom leasingu.
   • fyzická osoba, ak je žiadateľom rovnaká fyzická osoba ako podnikateľ, za podmienky, že danej fyzickej osobe nie je vydaná iná RK. Existenciu nároku na vydanie RK-P žiadateľ preukáže Čestným prehlásením, že vozidlo využíva v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti. V prípade, že bude žiadateľovi vydaná iná RK viažuca sa na sídlo, alebo miesto podnikania, RK-P vydaná na základe skutočnosti, že FO podnikateľ využíva automobil v súkromnom vlastníctve, stratí platnosť.
   • subjekt verejnej správy, ktorý má miesto pracoviska v MPZ Partizánske. Pri výdaji tejto RK-P je žiadateľ povinný predložiť veľký technický preukaz vozidla, v ktorom je žiadateľ uvedený ako vlastník, resp. držiteľ vozidla v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
   • Podmienky pre vydanie RK-P obyvateľovi, ktorý vykonáva závislú činnosť v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo v inom pracovnoprávnom vzťahu u zamestnávateľa alebo vykonáva funkciu štatutárneho orgánu a má oprávnenie používať firemné vozidlo i na súkromné účely:
    veľký technický preukaz vozidla (Osvedčenie o evidencii vozidla časť II), v ktorom je ako vlastník, alebo jeho držiteľ v technickom preukaze vozidla uvedená PO, alebo FO podnikateľ, u ktorej žiadateľ vykonáva závislú činnosť v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu, alebo v inom pracovnoprávnom vzťahu. Existenciu nároku na vydanie RK-P žiadateľ preukáže potvrdením vydaným zamestnávateľom o tom, že je oprávnený používať vozidlo na súkromné účely alebo
    veľký technický preukaz vozidla (Osvedčenie o evidencii vozidla časť II), v ktorom je ako vlastník, alebo jeho držiteľ v technickom preukaze vozidla uvedená PO, u ktorej žiadateľ vykonáva funkciu štatutárneho orgánu. Existenciu nároku na vydanie RK-P žiadateľ preukáže listinou,

 • Rezidentská karta - návšteva

  RK-N môže byť vydaná obyvateľovi (fyzickej osobe - nepodnikateľovi) s trvalým pobytom v MPZ Partizánske. Žiadateľ povinný predložiť údaj o evidenčnom čísle vozidla, pre ktoré bude RK-N vydaná.

  Platnosť RK-N je 7 kalendárnych dní.

  RK-N môže byť vydaná za jeden kalendárny rok maximálne 6 - krát na bytovú jednotku.

  RK-N môže byť vydaná aj pre bytové spoločenstvo spravujúce bytové domy v MPZ Partizánske. Žiadať môže iba zástupca bytového spoločenstva. Podmienkou vydanie RK-N pre bytové spoločenstvo je preukázanie udržiavacích, stavebných a iných prác spojených s prevádzkou bytového domu nachádzajúceho sa v MPZ Partizánske. V prípade vydania RK-N pre účely bytového spoločenstva je počet RK-N neobmedzený.

 • Rezidentská karta - abonent

  O rezidentskú kartu abonent môže požiadať občan ktorý nemá záväzky po splatnosti voči mestu Partizánske

  Abonent vyplní online žiadosť alebo písomnú žiadosť prinesie na MsÚ. Povinnou prílohou je veľký technický preukaz

VZN - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Partizánske č. 3/2019