www.parkovaniepartizanske.sk

Otázky a odpovede

Všeobecné informácie

 • Kde je povolené parkovanie v rámci mestskej parkovacej zóny?
  V zóne regulovaného státia je možné zaparkovať len na miestach na to určených a riadne vyznačených zvislým a vodorovným dopravným značením. Na všetkých ostatných miestach, kde vodiči zastavia, sa dopustia porušenia a naplnenia skutkovej podstaty priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, za čo im hrozí pokuta na mieste až do výšky 50 eur.
 • Ktoré typy vozidiel môžu stáť v rámci mestskej parkovacej zóny?
  V rámci zóny plateného parkovania môžu na vyznačených parkovacích miestach parkovať motorové vozidlá kategórie M1 a N1 - s celkovou hmotnosťou, ktorá nepresahuje 3 500 kg a rozmery vozidla nepresahujú rozmery parkovacieho miesta.
 • V akom čase funguje regulácia parkovania?
  Každý pracovný deň od 7.00 h ráno až do 16.00 h poobede, mimo tohto času a cez víkendy môžu byť všetky dostupné parkovacie miesta v zóne využívané bezplatne.
 • Kto bude kontrolovať úhradu parkovného?
  Všetky potrebné údaje o úhrade parkovného (EČV vozidla, doba úhrady parkovania) sa po úhrade, napríklad po odoslaní SMS, zaplatení mobilnou aplikáciou ParkDots, zaznamenajú v on-line systéme, ktorý má k dispozícii Mestská polícia v Partizánskom.
 • Ak občan vlastní motocykel, musí si uhradiť parkovné?
  Motocykle môžu stáť v mestskej parkovacej zóne zatiaľ zadarmo, je možné ich odstaviť na riadnych parkovacích miestach.
 • Kde môže parkovať občan, ak nechce platiť parkovné?
  Bez úhrady parkovného alebo zakúpenia rezidentskej karty nebude možné parkovať v mestskej parkovacej zóne počas pracovných dní a v čase regulácie od 7.00 do 16.00 h. Občania, ktorí za parkovné v zóne nechcú platiť, môžu využiť záchytné parkoviská pri výškovej budove vedľa areálu bývalých ZDA alebo pri Športcentre Dukas.

Návštevnícky spôsob parkovania

 • Ako sa dá predĺžiť parkovné?
  Bez toho, aby sa človek musel vrátiť k zaparkovanému vozidlu, je možné predĺžiť si parkovné uhradené formou SMS a formou mobilnej aplikácie ParkDots. Ak je parkovné pôvodne uhradené formou jednorazovej parkovacej karty, je treba navštíviť zaparkované vozidlo a na jednorazovej parkovacej karte vyznačiť perom dobu parkovania. Za sklo motorového vozidla je nutné umiestniť ďalšiu parkovaciu kartu, vyplnenú údajmi od konca platnosti prvej karty.
 • Ako sa dá získať doklad, ak sa platí SMS alebo mobilnou aplikáciou?
  Pri platbe SMS je možné vytlačiť si daňový doklad na stránke www.smslistky.sk/parking zadaním vášho telefónneho čísla v tvare +4219XXYYYYYY a 6-miestneho overovacieho kódu z vášho lístka, napríklad rrwq4u.
  Pri platbe mobilnou aplikáciou možno daňový doklad získať priamo v aplikácii ParkDots v sekcii „Parkovacie lístky“ a dá sa takisto zaslať používateľovi na zadanú e-mailovú adresu.
 • Keď po zaparkovaní občan zaplatí na dve hodiny, môže po určitom čase vozidlo preparkovať na iné miesto?
  Počas predplatenej doby parkovania je možné auto preparkovať na ktorékoľvek parkovacie miesto v celej mestskej parkovacej zóne.
 • Je prípustné parkovať istý čas zadarmo? Dá sa uhradiť parkovné aj na kratší čas, ak nie je potrebné parkovať počas celej hodiny?
  Parkovné je treba uhradiť ihneď po zaparkovaní, najneskôr pred opustením vozidla. Základná časová tarifa je hodinová. Nie je možné uhradiť parkovné na menej ako celú hodinu užívania parkovacieho miesta. Časovo nespotrebovaná časť parkovného sa nevracia.
 • Budú držitelia preukazu ZŤP oslobodení od povinnosti platiť parkovné? Ako to je s parkovaním držiteľov parkovacieho preukazu?
  Od platenia parkovného sú oslobodené motorové vozidlá parkujúce na vyhradených miestach pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, v ktorých je prepravovaná osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je zároveň držiteľom parkovacieho preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Oslobodenie sa uplatňuje len za splnenia podmienky, že v čase parkovania na vymedzenom úseku sa motorové vozidlo používa v súvislosti s prepravou osoby, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Držitelia preukazu ZŤP nie sú oslobodení od povinnosti platenia parkovného.
 • Ako je to v prípade zabezpečenia rozvozu tovaru po meste – je potrebné platiť parkovné?
  V zóne s plateným státím sa môže stáť iba na vyznačenom parkovacom mieste. Zastaviť sa dá aj mimo vyznačených parkovacích miest, ale treba dodržiavať platnú legislatívu. Ak vodič iba vykladá alebo nakladá tovar, nie je to státie, ale zastavenie. To znamená, že netreba platiť parkovné.

Rezidentské parkovacie karty

 • Môže získať občan rezidentskú kartu pre obyvateľa, aj keď býva v zóne, ale nemá v nej trvalý pobyt?
  O vydanie tejto karty môže požiadať aj obyvateľ mesta, ktorý má ako trvalý pobyt zapísané iba mesto Partizánske bez uvedenia konkrétnej adresy a býva v mestskej parkovacej zóne. Musí však predložiť súhlas vlastníka bytovej jednotky, pretože tento stráca nárok na vydanie rezidentskej karty pre obyvateľa, a tiež doložiť nájomnú zmluvu. O takejto žiadosti následne rozhodne mestská rada.
 • Kde si môže občan vyzdvihnúť kartu po uhradení poplatku?
  Rezidentské parkovacie karty sa fyzicky nevydávajú. Karty sú len virtuálne zaevidované v systéme. Vozidlo, ktoré má uhradenú kartu, nebude označené.
 • Ak občan kupuje v zóne nehnuteľnosť, ktorá na neho ešte nie je prepísaná, môže už požiadať o rezidentskú kartu?
  Áno. V prípade prevodu vlastníctva nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v zóne a začatí konania o povolení vkladu nehnuteľnosti na príslušnej správe katastra môže budúci vlastník nehnuteľnosti, po preukázaní podania návrhu na vklad do katastra, požiadať o vydanie rezidentskej karty – obyvateľ za príslušný poplatok podľa platného cenníka. Takto vydaná karta je platná 90 dní. Po preukázaní trvalého pobytu na predmetnej nehnuteľnosti bude jej platnosť predĺžená na jeden rok.
 • Auto, na ktoré občanovi platí rezidentská karta, má poruchu a je nepojazdné. Počas jeho opravy využíva náhradné vozidlo, môže s ním parkovať v zóne?
  Áno. V prípade poruchy vozidla, na ktoré už bola vydaná rezidentská karta, môže byť bezodplatne vydaná dočasná rezidentská karta na iné vozidlo, na obdobie min. 3 dní, najviac však na dobu 1 mesiaca. Platnosť pôvodne vydanej karty bude pozastavená. Po skončení potreby dočasnej karty bude rezidentovi obnovená tá pôvodne vydaná. Podmienkou vydania dočasnej rezidentskej karty je preukázanie poruchy vozidla prostredníctvom čestného vyhlásenia rezidenta.
 • Parkovacia karta platí jeden rok. Bude mať občan zohľadnené, ak sa v priebehu roka odsťahuje alebo predá auto?
  Áno. Držiteľ vydanej rezidentskej karty môže požiadať o jej zrušenie. V prípade, že držiteľ požiada o zrušenie vydanej rezidentskej karty pred dátumom jej platnosti, bude karta zrušená a zaplatený poplatok bude vrátený v plnej výške.
  Po začiatku platnosti vydanej karty môžu o vrátenie časti zaplateného poplatku požiadať všetci držitelia karty a bude im vrátená alikvotná suma v prípade, že je vyššia ako 2 eurá
 • Bude môcť občan parkovať v priestore pred bytovým domom?
  Nie, parkovať sa môže len na vyznačených parkovacích miestach.
 • Čo ak má rodina viac áut v domácnosti?
  Na jednu bytovú jednotku je možné vydať maximálne tri rezidentské parkovacie karty.
 • Môže si občan kúpiť parkovaciu kartu – obyvateľ na vozidlo, ktoré má požičané?
  Rezidentská parkovacia karta – obyvateľ môže byť vydaná obyvateľovi, ktorý je vlastníkom, resp. držiteľom motorového vozidla. Na zapožičané motorové vozidlo nie je možné vydať parkovaciu kartu.
 • Kedy nemusí návšteva občana s trvalým pobytom v parkovacej zóne platiť parkovné?
  Parkovné si návšteva nemusí platiť počas víkendu, štátnych sviatkov, dní pracovného pokoja a v pracovných dňoch v čase od 16.00 h popoludní do 7.00 h ráno.
 • Ak občan nebýva v zóne, ale denne do nej potrebuje dochádzať, kde môže parkovať?
  Kdekoľvek na vyznačených parkovacích miestach s využitím návštevníckej formy parkovania a úhrady parkovného prostredníctvom SMS, aplikácie ParkDots alebo jednorazovej hodinovej parkovacej karty.
  Občan, ktorý nebýva na území zóny, môže tiež MsÚ požiadať o vydanie rezidentskej karty – abonent.
 • Budú platiť rezidentské karty na celom území zóny?
  Nie. Niektoré parkovacie plochy v rámci mestskej parkovacej zóny budú regulované špeciálnym režimom. Ide o parkoviská na Námestí SNP pred budovou Mestského úradu, budovou v ktorej sídli Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, a pred železničnou stanicou. Uvedené parkovacie miesta sú určené len pre motoristov využívajúcich návštevnícky spôsob úhrady parkovného. Rezidentské karty v týchto úsekoch nebudú akceptované.
 • Ako dlho platia rezidentské karty?
  Rezidentské parkovacie karty - obyvateľ, podnikateľ, abonent platia po dobu jedného roka. Rezidentská karta abonent 6 platí šesť mesiacov. Rezidentská karta – návšteva platí 7 dní. Obnova rezidentských kariet - obyvateľ, podnikateľ a abonent - je možná najskôr dva kalendárne mesiace pred uplynutím platnosti pôvodných kariet.

OBNOVA REZIDENTSKÍCH PARKOVACÍCH KARIET

 • Ako a kedy obnoviť parkovacie karty?
  O obnovu rezidentskej karty môžete požiadať dva kalendárne mesiace pred uplynutím jej platnosti nasledovne:
  1. vyplnením on-line žiadosti na stránke www.parkovaniepartizanske.sk. Pre rýchlejšie vybavenie žiadosti je nevyhnutné  označiť možnosť „predĺženie existujúcej RK“. Po overení údajov dostanete platobné údaje a po úhrade poplatku za kartu platnosť začína dňom skončenia platnosti karty predošlej.
  2. osobne, počas úradných hodín, na mestskom úrade číslo dverí č.17 (prízemie, vpravo). Potrebné je priniesť k nahliadnutiu občiansky preukaz a veľký technický preukaz motorového vozidla.
  Obnova a vydávanie nových parkovacích kariet sa riadi platným VZN mesta Partizánske č. 3/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta. Bližšie informácie sú k dispozícii na stránke www.parkovaniepartizanske.sk, alebo na Mestskom úrade Partizánske.