www.parkovaniepartizanske.sk

Vytýčenie mestskej parkovacej zóny (MPZ)

Na začiatok
Vytýčenie mestskej poarkovacej zóny (MPZ)
Vytýčenie mestskej poarkovacej zóny (MPZ) - detail

Ulice zaradené do mestskej parkovacej zóny

Na začiatok
 • Červená
 • Družstevná, v smere od križovatky s ul. Gen. Svobodu – všetky budovy na ľavej strane + bytový dom č. 644
 • Februárová, v úseku od Námestia SNP po hranicu s Družstevnou ulicou,
 • Generála Svobodu, v úseku od Hrnčírikovej po odbočku na Družstevnú ulicu + bytové domy č. 765, 720 a 766
 • Hrnčírikova
 • Hurbanova
 • Hviezdoslavova
 • Jesenského
 • Komenského
 • Kpt. Nálepku
 • Krátka
 • Makarenkova, v úseku od Námestia SNP po hranicu s Družstevnou ulicou
 • Nábrežná
 • Nádražná, v úseku od kruhového objazdu po hranicu s Družstevnou ulicu + bytové dom č. 892, 889 a 643
 • Námestie SNP
 • Nitrianska, pri podchode
 • Októbrová
 • Rooseweltova, v úseku po križovatku s Októbrovou ulicou
 • Rudolfa Jašíka, v úseku od Námestia SNP po hranicu s Družstevnou ulicou
 • Slovanská
 • Sokolská
 • Strojárenská
 • Školská
 • Škultétyho
 • Štúrova
 • Ul. 1. mája

Na parkovacích miestach na námestí SNP pred budovou Mestského úradu, budovou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a na parkovisku pred železničnou stanicou na ul. Gen. Svobodu budú môcť parkovať len vodiči s návštevníckym spôsobom úhrady parkovného. Rezidentské parkovacie karty na týchto miestach nebudú akceptované.

Návštevnícka forma parkovania

Na začiatok
 • SMS Platby za parkovanie prostredníctvom SMS-ky, je moderný a pohodlný spôsob ako zaplatiť za odstavenie svojho vozidla v MPZ. Tvorí nosný systém regulácie a prvá hodina platby prostredníctvom SMS správy je výrazne cenovo zvýhodnená. Po zaparkovaní vozidla je potrebné odoslať SMS v predpísanom tvare na zverejnené telefónne číslo. Následná spätná SMS je ekvivalent parkovacieho lístka a slúži ako dôkaz o zaplatení parkovného. Pred uplynutím doby platnosti parkovacieho lístka bude klientovi zaslaná SMS správa, ktorá ho upozorní na blížiaci sa koniec platnosti parkovacieho lístka. Následne sa klient môže rozhodnúť, či si predĺži parkovací lístok zaslaním obdobnej SMS správy, alebo tento čas využije na opustenie parkovacieho miesta.
 • MOBILNÁ PARKOVACIA APLIKÁCIA Parkovné je možné zaplatiť virtuálnym parkovacím lístkom v mobilnej parkovacej aplikácii ParkDots alebo na map.parkdots.com. Prvá hodina platby v aplikácii ParkDots je výrazne cenovo zvýhodnená. V ParkDots vodič zvolí zónu, v ktorej parkuje a klikne na tlačidlo „Kúpiť lístok“. Následne je potrebné zvoliť plánovanú dĺžku parkovania, zadať evidenčné číslo vozidla a potvrdiť tlačidlom „Zaplať“. Po vyplnení údajov z platobnej karty, potvrdení platby a jej spracovaní, má vodič zakúpený virtuálny parkovací lístok. Pätnásť minút pred uplynutím platnosti parkovného bude zaslaná notifikácia, ktorá upozorní na blížiaci sa koniec platnosti zaplateného parkovného.
 • jednorázová parkovacia karta (JPK) Jednorazová parkovacia karta slúži na zaplatenie parkovného na 1 hodinu na vyhradenom parkovacom mieste v MPZ. Počet parkovacích kariet zodpovedá počtu hodín zaplateného parkovného. Parkovacia karta sa dá zakúpiť na označených predajných miestach, ktoré sú súčasťou predajnej siete parkovacích kariet. Len správne označená a umiestnená parkovacia karta je platná.

Rezidentská forma parkovania

Na začiatok
 • OBYVATEĽ
  • rezidentská karta - obyvateľ (RK-O) - umožňuje bezúhradové parkovanie v pracovných dňoch (PO-PIA) v čase regulácie od 7:00 do 16:00 hod. pre obyvateľov s trvalým pobytom v MPZ . Vlastník RK-O môže parkovať kdekoľvek v celom rezidentskom pásme, na ktoré mu bola karta vydaná za jednorazový, značne cenovo zvýhodnený ročný poplatok. Na parkovacích miestach na námestí SNP pred budovou Mestského úradu, budovou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a na parkovisku pred železničnou stanicou na ul. Gen. Svobodu budú môcť parkovať len vodiči s návštevníckym spôsobom úhrady parkovného. Rezidentské parkovacie karty na týchto miestach nebudú akceptované. Ceny rezidentských kariet – obyvateľ sa progresívne menia s počtom vydaných rezidentných kariet na jednu bytovú jednotku. Karta je platná na dobu jedného roka. Na vydanie rezidentskej karty – obyvateľ, je nutné vyplniť žiadosť online alebo písomne ju doručiť na Mestský Úrad Partizánske, Námestie SNP 212/4, Partizánske.
 • PODNIKATEĽ
  • rezidentská karta - podnikateľ (RK-P) umožňuje bezúhradové parkovanie v pracovných dňoch (PO-PIA) v čase regulácie od 7:00 do 16:00 hod. pre podnikateľa so sídlom resp. prevádzkou v MPZ . Vlastník RK-P môže parkovať kdekoľvek v celom rezidentskom pásme, na ktoré mu bola karta vydaná za jednorazový ročný poplatok. Na parkovacích miestach na námestí SNP pred budovou Mestského úradu, budovou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a na parkovisku pred železničnou stanicou na ul. Gen. Svobodu budú môcť parkovať len vodiči s návštevníckym spôsobom úhrady parkovného. Rezidentské parkovacie karty na týchto miestach nebudú akceptované. Karta je platná na dobu jedného roka. Na vydanie rezidentskej karty – podnikateľ, je nutné vyplniť žiadosť online alebo písomne ju doručiť na Mestský Úrad Partizánske, Námestie SNP 212/4, Partizánske.
 • NÁVŠTEVA
  • rezidentská karta - návšteva (RK-N) umožňuje bezúhradové parkovanie v pracovných dňoch (PO-PIA) v čase regulácie od 7:00 do 16:00 hod. pre návštevu obyvateľov s trvalým pobytom v MPZ. Vlastník RK-N môže parkovať kdekoľvek v celom rezidentskom pásme, na ktoré mu bola karta vydaná za jednorazový poplatok. Na parkovacích miestach na námestí SNP pred budovou Mestského úradu, budovou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a na parkovisku pred železničnou stanicou na ul. Gen. Svobodu budú môcť parkovať len vodiči s návštevníckym spôsobom úhrady parkovného. Rezidentské parkovacie karty na týchto miestach nebudú akceptované. Karta je platná na dobu 7 kalendárnych dní. Na vydanie rezidentskej karty – návšteva, je nutné vyplniť žiadosť online alebo písomne ju doručiť na Mestský Úrad Partizánske, Námestie SNP 212/4, Partizánske.
 • ABONENT / ABONENT 6
  • rezidentská karta - abonent (RK-A) a abonent 6 mesačná (RK-A-6) umožňuje bezúhradové parkovanie v pracovných dňoch (PO-PIA) v čase regulácie od 7:00 do 16:00 hod. v mestskej parkovacej zóne. Vlastník RK-A môže parkovať kdekoľvek v celom rezidentskom pásme, na ktoré mu bola karta vydaná za jednorazový ročný (RK-A) alebo 6 mesačný (RK-A-6) poplatok. Na parkovacích miestach na námestí SNP pred budovou Mestského úradu, budovou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a na parkovisku pred železničnou stanicou na ul. Gen. Svobodu budú môcť parkovať len vodiči s návštevníckym spôsobom úhrady parkovného. Rezidentské parkovacie karty na týchto miestach nebudú akceptované. Na vydanie rezidentskej karty – abonent, je nutné vyplniť žiadosť online alebo písomne ju doručiť na Mestský Úrad Partizánske, Námestie SNP 212/4, Partizánske.
 • OSOBITNÁ PARKOVACIA KARTA - OPK
  • Mesto Partizánske môže z dôvodu osobitného zreteľa a všeobecného záujmu vyhradiť obyvateľovi, podnikateľovi, subjektu verejnej správy, resp. neziskovej organizácii (nadácia, občianske združenie a pod.) vyhradené parkovacie miesto. Záujemca o vyhradené parkovacie miesto požiada o vydanie osobitnej parkovacej karty písomne alebo online.
   Splnenie osobitného zreteľa, alebo všeobecného záujmu bude na základe predloženej žiadosti na svojom rokovaní posudzovať Mestská rada v Partizánskom.

Spôsob úhrady formou SMS

Na začiatok

Zákazník si pošle SMS na skrátené číslo 2200 v tvare:

PE medzera EČV medzera X

X - reprezentuje parameter času (počet hodín), ktoré bude zákazník parkovať.
Zákazník si môže si zvoliť od 1 po 9 hodín.

Príklad:
text SMS: PE BA123XY 2 na tel. číslo: 2200

Vysvetlenie:
PE je parameter (kód) miesta – mestská parkovacia zóna v Partizánskom
BA123XY je evidenčné číslo vozidla
2 je parameter času (počet hodín), to znamená parkovné je v tomto prípade zaplatené na 2 hodiny.

V prípade že parameter času nebude uvedený, automaticky je odoslanej SMS pridelený parameter 1, čo znamená, že parkované je zaplatené na 1 hodinu.

Doba doručenia SMS lístka je do 30 sekúnd. V prípade, ak nedostanete potvrdzujúcu správu (SMS parkovací lístok) ani do 10 minút, z dôvodov na strane zákazníka, napríklad chybou v telefóne, nedostatočný kredit a pod., parkovné nebolo uhradené.

POZOR: za nezaplatené parkovanie hrozí pokuta.

Desať minút pred uplynutím platnosti parkovného bude zaslaná SMS, ktorá upozorní o blížiacom sa konci platnosti zaplateného parkovného. Predĺženie parkovacieho času o ďalšiu hodinu je možné opätovným odoslaním SMS.

Daňový doklad si môžete vytlačiť na stránke https://www.smslistky.sk/parking zadaním vášho telefónneho čísla v tvare +4219XXYYYYYY a 6 – miestneho overovacieho kódu z vášho lístka, napríklad rrwq4u.
Z ponuky si vyberte lístok, ktorý chcete vytlačiť.

SMS spôsob úhrady za parkovanie je cenovo zvýhodnený pre prvú hodinu parkovania.

Možnosť opätovného cenového zvýhodnenia SMS úhrady je možné až po uplynutí 60 minút od vypršania platnosti naposledy zaplateného SMS parkovacieho lístka.

Prevádzkovateľom tejto služby je:
MobileTech, s.r.o.
Sídlo: Trnavská cesta 106
Bratislava – mestská časť Ružinov
821 01
IČO: 36 666 203

Ako uhradiť parkovné cez mobilnú aplikáciu ParkDots

Na začiatok

Zaplatenie parkovného prostredníctvom zakúpenia virtuálneho parkovacieho lístka v mobilnej parkovacej aplikácii ParkDots je potrebné vykonať hneď po zaparkovaní vozidla. Postup je nasledovný:

 1. Pokiaľ vodič nemá stiahnutú aplikáciu ParkDots vo svojom smartfóne, môže si ju bezplatne stiahnuťGoogle Play Store alebo App store pre iOS. Pre možnosť zakúpenia virtuálneho parkovacieho lístku sú potrebné len dve veci: mobilné pripojenie na internet a vlastníctvo platobnej karty (debetnej alebo kreditnej).
 2. V aplikácií ParkDots vodič zvolí zónu, v ktorej parkuje a klikne na tlačidlo „Kúpiť lístok“. Následne je potrebné zvoliť plánovanú dĺžku parkovania (napr. 1 hod), zadať evidenčné číslo vozidla (napr. PE123XY) a potvrdiť tlačidlom „Zaplať“. Po vyplnení údajov z platobnej karty a potvrdení platby má vodič zakúpený virtuálny parkovací lístok. Údaje z platobnej karty sú bezpečne uložené v rámci platobného terminálu Tatra Banky.
 3. Registrácia vodiča v aplikácii ParkDots nie je nevyhnutná, ale vodičovi umožňuje uložiť evidenčné číslo vozidla ako aj platobnú kartu pre zvýšenie pohodlia a rýchlosti nákupu budúcich parkovacích lístkov.
 4. Predĺženie parkovacieho času o ďalšiu hodinu je možné priamo v aplikácii v sekcii „Parkovacie lístky“. Pätnásť minút pred uplynutím platnosti parkovného je zaslaná notifikácia, ktorá upozorní o blížiacom sa konci platnosti parkovného. Daňový doklad možno získať priamo v aplikácií ParkDots v sekcii „Parkovacie lístky“ a príde tiež používateľovi na zadanú e-mailovú adresu.

Celý proces nákupu parkovacieho lístka je možné vykonať aj prostredníctvom webovej stránky map.parkdots.com, takže stiahnutie mobilnej aplikácie ParkDots nie je nevyhnutnou podmienkou pre nákup virtuálneho parkovacieho lístka.

Spôsob úhrady za parkovanie prostredníctvom mobilnej aplikácie je cenovo zvýhodnený pre prvú hodinu parkovania (viď Cenník). Možnosť opätovného cenového zvýhodnenia úhrady parkovacieho lístka v mobilnej aplikácii je možné až po uplynutí 60 minút od vypršania platnosti naposledy zaplateného virtuálneho parkovacieho lístka.

Základná tarifa je hodinová, je teda možné uhradiť len celú hodinu státia alebo jej násobky pri prvotnej úhrade cez virtuálny parkovací lístok a to až do doby 16,00 hod., teda na celú dobu spoplatneného státia v daný deň.

Prevádzkovateľom mobilných platieb a autorom riešenia ParkDots je slovenská IT spoločnosť:

PosAm, spol. s r. o.,
Bajkalská 28, 821 09
Bratislava 2
IČO: 31 365 078

Návod na použitie jednorázových parkovacích kariet

Na začiatok

Na jednorazovej parkovacej karte je po príchode na spoplatnené parkovacie miesto v MPZ nutné:

 • a) vyznačiť perom dobu začatia parkovania, označiť symbolom X políčka hodina, minúta, deň, mesiac a rok
 • b) takto označenú parkovaciu kartu umiestniť za predné sklo (na prístrojovú dosku) vozidla tak, aby bolo vidieť lícnu stranu parkovacej karty.

Len takto označená a umiestnená jednorazová parkovacia karta je platná 1 hodinu do vyznačenia.

jednorázová parkovacia karta

Ako príklad správneho vyplnenia je zobrazená jednorazová parkovacia karta, na ktorej je vyznačené začatie parkovania o 14 hodine, 20 minúte, dňa 20. decembra, roku 2020. Platnosť takto vyplnenej karty je 1 hodina, to znamená, že platnosť je do 15:20h, 20. decembra, 2020.

V prípade, že chce klient zaplatiť parkovné na 2 hodiny, za sklo motorového vozidla je nutné umiestniť ďalšiu parkovaciu kartu, vyplnenú údajmi od konca platnosti prvej karty. Rovnako sa postupuje v prípade parkovania na 3 a viac hodín.

Označenie predajného miesta

Na začiatok

Jednorazové parkovacie karty je možné zakúpiť:
Mestský úrad Partizánske - Námestie SNP 212/4
Trafika vedľa osúchov - Námestie SNP 2015/2A
Papiernictvo Daffer - Námestie SNP 143/3
KINO Partizánske - Generála Slobodu 1141/3

Vzor JPK

Na začiatok

jednorázová parkovacia karta

Podmienky na získanie rezidentskej karty

Na začiatok

 • Rezidentská karta - obyvateľ

  O rezidentskú kartu pre obyvateľa môže požiadať občan s trvalým pobytom na ulici, resp. jej časti, ktorá je súčasťou mestskej parkovacej zóny. Takýto občan (fyzická osoba - nepodnikateľ) nemôže mať žiadne dlhy voči mestu ani správcovi mestských nájomných bytov, zároveň:

  je vlastníkom, resp. držiteľom motorového vozidla, alebo

  vykonáva závislú činnosť v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom pomere, v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu, alebo v inom pracovnoprávnom vzťahu u zamestnávateľa a má oprávnenie používať firemné vozidlo i na súkromné účely, alebo

  vykonáva funkciu štatutárneho orgánu a má oprávnenie používať firemné vozidlo i na súkromné účely.

  Občan vyplní online žiadosť alebo písomnú žiadosť prinesie na MsÚ. K žiadosti je povinný predložiť:

  • veľký technický preukaz vozidla (Osvedčenie o evidencii vozidla časť II), v ktorom je žiadateľ uvedený ako vlastník, resp. držiteľ vozidla v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov; pričom evidenčné číslo vozidla (ďalej len EČV) bude vyznačené na RK-O alebo
  • veľký technický preukaz vozidla (Osvedčenie o evidencii vozidla časť II),  ktorom je ako vlastník, resp. držiteľ vozidla uvedená PO, alebo FO podnikateľ, ktorá má v zmysle živnostenského registra oprávnenie poskytovať služby operatívneho leasingu a s ktorou má žiadateľ uzatvorenú zmluvu o poskytovaní operatívneho leasingu. Existenciu nároku na vydanie RK – O žiadateľ preukáže uzatvorenou Zmluvou o operatívnom leasingu alebo
  • veľký technický preukaz vozidla (Osvedčenie o evidencii vozidla časť II), v ktorom je ako vlastník, alebo jeho držiteľ v technickom preukaze vozidla uvedená PO, alebo FO podnikateľ, u ktorej žiadateľ vykonáva závislú činnosť v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu, alebo v inom pracovnoprávnom vzťahu. Existenciu nároku na vydanie RK-O žiadateľ preukáže potvrdením vydaným zamestnávateľom o tom, že je oprávnený používať vozidlo na súkromné účely alebo
  • veľký technický preukaz vozidla (Osvedčenie o evidencii vozidla časť II), v ktorom je ako vlastník, alebo jeho držiteľ v technickom preukaze vozidla uvedená PO, u ktorej žiadateľ vykonáva funkciu štatutárneho orgánu. Existenciu nároku na vydanie RK-O žiadateľ preukáže listinou, resp. si ju prevádzkovateľ overí prostredníctvom informačných systémov verejnej správy

  O vydanie RK-O môže požiadať aj obyvateľ mesta, ktorý má ako TP zapísané iba mesto Partizánske bez uvedenia konkrétnej adresy a býva v MPZ, k žiadosti musí predložiť:

  • súhlas vlastníka bytovej jednotky, pretože tento stráca nárok na vydanie RK súhlas s vydaním potvrdí majiteľ svoji podpisom (príloha č. 7 Prevádzkového poriadku)
  • nájomnú zmluvu
  • veľký technický preukaz vozidla (Osvedčenie o evidencii vozidla časť II), v ktorom je žiadateľ uvedený ako vlastník, resp. držiteľ vozidla 

  O takejto žiadosti rozhoduje Mestská rada.

  Počet kariet na bytovú jednotku je obmedzený. Ak rovnaké podmienky na vydane RK-O v jednej bytovej jednotke spĺňa viac osôb, kritériom na určenie poradia je poradie doručenia žiadosti o vydanie RK-O.

  V prípade prevodu vlastníctva k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v MPZ Partizánske a začatí konania o povolení vkladu nehnuteľnosti na príslušnej správe katastra, môže budúci vlastník nehnuteľnosti, po preukázaní podania návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, požiadať o vydanie RK-O za príslušný poplatok podľa platného cenníka. Takto vydaná RK-O je platná 90 dní. Po skončení platnosti bez preukázania trvalého pobytu bude automaticky zrušená, bez nároku na vrátenie poplatku. Po preukázaní trvalého pobytu na predmetnej nehnuteľnosti, bude predĺžená platnosť RK-O, ktorá bude platná jeden technický rok (12 po sebe idúcich mesiacov, napr. február – január) od pôvodnej platnosti bez dodatočných poplatkov.

 • Rezidentská karta - podnikateľ

  O rezidentskú kartu pre podnikateľa môže požiadať podnikateľský subjekt, ktorý má sídlo, resp. miesto prevádzky v mestskej parkovacej zóne a zároveň je vlastníkom, resp. držiteľom motorového vozidla. Tento podnikateľský subjekt nemôže mať záväzky po splatnosti voči Mestu Partizánske. V prípade nájomcov mestských nebytových priestorov nesmie mať podnikateľský subjekt záväzky po splatnosti voči správcovi mestského nebytového fondu.

  K vyplnenej online žiadosti alebo písomnej žiadosti je potrebné predložiť:

  1. živnostenský list alebo výpis z Obchodného registra, resp. iný doklad, ktorým je možné preukázať podnikateľskú činnosť a z predloženého dokladu je zrejmé sídlo a miesto prevádzky,
  2. veľký technický preukaz vozidla, v ktorom je žiadateľ uvedený ako :
   • vlastník, resp. držiteľ vozidla v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
   • ako vlastník, resp. držiteľ vozidla uvedená PO alebo FO podnikateľ, ktorá má v zmysle živnostenského registra oprávnenie poskytovať služby operatívneho leasingu, a s ktorou má žiadateľ uzatvorenú zmluvu o poskytovaní operatívneho leasingu. Existenciu nároku na vydanie RK-P žiadateľ preukáže uzatvorenou Zmluvou o operatívnom leasingu.
   • fyzická osoba, ak je žiadateľom rovnaká fyzická osoba ako podnikateľ, za podmienky, že danej fyzickej osobe nie je vydaná iná RK. Existenciu nároku na vydanie RK-P žiadateľ preukáže Čestným prehlásením, že vozidlo využíva v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti. V prípade, že bude žiadateľovi vydaná iná RK viažuca sa na sídlo, alebo miesto podnikania, RK-P vydaná na základe skutočnosti, že FO podnikateľ využíva automobil v súkromnom vlastníctve, stratí platnosť.
   • subjekt verejnej správy, ktorý má miesto pracoviska v MPZ Partizánske. Pri výdaji tejto RK-P je žiadateľ povinný predložiť veľký technický preukaz vozidla, v ktorom je žiadateľ uvedený ako vlastník, resp. držiteľ vozidla v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • Rezidentská karta - návšteva

  RK-N môže byť vydaná obyvateľovi (fyzickej osobe - nepodnikateľovi) s trvalým pobytom v MPZ Partizánske. Žiadateľ povinný predložiť údaj o evidenčnom čísle vozidla, pre ktoré bude RK-N vydaná.

  Platnosť RK-N je 7 kalendárnych dní.

  RK-N môže byť vydaná za jeden kalendárny rok maximálne 6 - krát na bytovú jednotku.

  RK-N môže byť vydaná aj pre bytové spoločenstvo spravujúce bytové domy v MPZ Partizánske. Žiadať môže iba zástupca bytového spoločenstva. Podmienkou vydanie RK-N pre bytové spoločenstvo je preukázanie udržiavacích, stavebných a iných prác spojených s prevádzkou bytového domu nachádzajúceho sa v MPZ Partizánske. V prípade vydania RK-N pre účely bytového spoločenstva je počet RK-N neobmedzený.

 • Rezidentská karta - abonent

  O rezidentskú kartu abonent môže požiadať občan ktorý nemá záväzky po splatnosti voči mestu Partizánske

  Abonent vyplní online žiadosť alebo písomnú žiadosť prinesie na MsÚ. Povinnou prílohou je veľký technický preukaz

 • Osobitná parkovacia karta - OPK

  Mesto Partizánske môže z dôvodu osobitného zreteľa a všeobecného záujmu vyhradiť obyvateľovi, podnikateľovi, subjektu verejnej správy, resp. neziskovej organizácii (nadácia, občianske združenie a pod.) vyhradené parkovacie miesto. Záujemca o vyhradené parkovacie miesto požiada o vydanie osobitnej parkovacej karty písomne alebo online.
  Podmienky pre podanie žiadosti:

  • trvalý pobyt v MPZ Partizánske, sídlo resp. miesto prevádzky v MPZ Partizánske,
  • vlastník alebo držiteľ motorového vozidla,
  • veľký technický preukaz vozidla (Osvedčenie o evidencii vozidla časť II), na ktoré sa požaduje vydať osobitná parkovacia karta,
  • situačný nákres lokality s vykreslením vyznačeného parkovacieho miesta s označením požadovaného miesta
  Splnenie osobitného zreteľa, alebo všeobecného záujmu bude na základe predloženej žiadosti na svojom rokovaní posudzovať Mestská rada v Partizánskom. Na vyhradenie parkovacieho miesta nie je právny nárok.

VZN - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Partizánske č. 3/2019