www.parkovaniepartizanske.sk

Ochrana osobných údajov

Som oboznámený/á s tým, že moje osobné údaje budú uložené v databáze Mesta Partizánske a použité výhradne k spracovaniu žiadosti o vydanie rezidentskej karty. Údaje nebudú poskytnuté tretej osobe a s údajmi bude nakladané dôverne a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Prehlasujem, že všetky údaje v tejto žiadosti sú pravdivé. Som si vedomý/á prípadných následkov, ktoré by pre mňa z uvedenia nepravdivých údajov vyplývali.
Zároveň som bol oboznámený/á o svojich právach podľa §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov /poučenie sa nachádza na zadnej strane tejto žiadosti/.

Informovanie o spracovaní osobných údajov

Účel spracovania: prevádzkovanie parkovacieho systému mesta Partizánske a vedenie evidencie držiteľov parkovacích kariet, na základe zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.
Právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
Doby uchovávania: podľa registratúrneho plánu mesta.
Príjemcovia: prevádzkovateľ, orgány štátnej moci, kontrolné orgány, Správa majetku mesta Partizánske, n. o. (za účelom preverenia záväzkov voči mestu).
Prenos do tretej krajiny: nebude.
Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: nebude vykonané.
Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných údajov bude mať vplyv na uzatvorenie zmluvy. Vaše práva pri ochrane osobných údajov
Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.
Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje.
Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu.
Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.
Názov informačného systému je:
- Systém na správu parkovacieho systému v Partizánskom.
Dobrovoľne udeľujem Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov pre vyššie uvedené účely. Tento súhlas platí počas doby uchovávania osobných údajov.